Fiskeregler

FISKEREGLER  for KVINA med Litleåna –  2019

Vedtatt på årsmøte 30.april 2019

 

1. GENERELT
Disse fiskeregler bygger på gjeldende forskrifter og gjelder for all utøvelse av fiske i den ovenfor nevnte lakseførende del av Kvina m/Litlåna. Alle som fisker plikter å sette seg inn i og holde seg orientert om de regler som er gitt for vassdraget. Fisketiden er fra 1.juni –31.august. Minstemål for anadrom fisk i Kvina m/Litlåna er 40 cm. Pga usikkerhet vedrørende bestandssituasjonen kan fisket innkortes. Det vil bli foretatt bestandsvurdering 1.august. Endringer vil bli varslet. Under utøvelse av fisket skal det praktiseres bevegelig fiske, dersom det er fiskere på motsatt bredd skal motfiske praktiseres og midtlinjeprinsippet gjelde som hovedregel. Der hvor elva er smal og midtlinjeprinsippet ikke kan brukes skal glidelåsprinsippet gjelde. Bruk sunn fornuft. Gå inn eller ut av fiskestrekningen på merkede plasser der dette er innført.

 

2. FISKERAVGIFT
Alle som har fylt 18 år skal ha betalt fiskeravgift til fiskefondet (statsfiskekortet). Kvittering for betalt fiskeravgift skal forevises ved kjøp av fiskekort og under fisket på forlangende av politi eller oppsynspersonell.

 

3. REDSKAPSBRUK
Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang og håndsnøre. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og maks to agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske.
Som agn er det bare tillatt å bruke:
– mark, sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok. Fiske med reke er forbudt. Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten.

Fiske med redskap som kan fylles med vann (søkke, dupp eller lignende) er forbudt. Fiske med multifilament (fireline etc.) er ikke tillatt unntatt når det benyttes fortom av monofilament (sene) som har lavere bruddstyrke enn hovedlinen. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes (rykking av fisk). Redskap som er benyttet i andre vassdrag skal desinfiseres før fisket tar til.

 

4. DØGNKVOTE/ÅRSKVOTE/FISKEREGULERING
Fang og slipp er ikke tillatt som reguleringsmetode i Kvina m/Litlåna, hovedsakelig pga de høye sommertemperaturer kombinert med lave vannføringer som en følge av reguleringen. Det er ikke forbud mot å gjenutsette fisk. Gjenutsatt fisk, også sjøaure, skal registreres på fangstrapporten.
Regnbuare og pukkellaks skal registreres på fangstrapport. Gjenutsetting av disse er forbudt.
Rettet fiske mot grupper av fisk med tilhørende gjenutsetting for å bidra til å gjenopprette en mer normal bestandsstruktur i vassdraget kan iverksettes når forholdene tillater det. Slike tiltak vil bli varslet, normalt vil det være mot slutten av sesongen når temperatur gjør det forsvarlig med gjenutsetting. Fisk som fanges og gjenutsettes som en del av rettet fiske inngår ikke i døgn/sesongkvote.
Døgnkvoten blir definert som det totale antall laks som hver fisker kan avlive hvert fiskedøgn. Vinterstøinger og fisk under minstemål som gjenutsettes levende teller ikke på kvote. Døgnkvoten er på til sammen 2 laks og 2 sjøaure for hele Kvina m/Litlåna. Kvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver påbegynte dato for sesongkort. Når en fisker har nådd døgnkvoten for laks skal fisket opphøre.
Sesongkvoten blir definert som det totale antall anadrome laksefisk (laks eller sjøaure) som hver fisker kan  avlive i løpet av fiskesesongen. Sesongkvoten er på 10 laks , kun 5 laks over 5 kg (80cm) og 10 sjøaure. Når  sesongkvoten for laks er oppnådd skal fisket avsluttes for sesongen.
Oppdrettslaks inngår i kvoten til laks.

 

5. FORBUD MOT FISKE AV VINTERSTØINGER
Dersom vinterstøinger blir fanget, skal de straks settes ut igjen i elva, mest mulig uskadd.

 

6. FANGSTRAPPORT
Myndighetene har strammet inn fangstrapportering for å holde kontroll med fiskebestand. Fangstrapport for laks og sjøaure skal leveres senest 2 dager etter fangstdato. Hvert fiskekort har sin unike kode som skal benyttes til rapportering av fangst.
Rapportering skjer på internett eller hos valdansvarlig. Rapporten skal inneholde hvilken delsone fangsten er tatt i. Hver fisker med sesongkort skal ta skjellprøver av halvparten av laksefangstene. Nye regler fra myndighetene krever at det er obligatorisk for fiskere med sesongkort å rapportere hvor mange døgn det er fisket på sesongkortet Uansett hvor kort tid du har fisket på en dag skal dette rapporteres som 1 fiskedøgn. Manglende rapportering kan resultere i fiskeforbud for vedkommende.

 

7. FREDNINGSSONER
Det er ikke tillatt å fiske i fisketrapp/renne/utløp fra turbiner. Dette gjelder også en strekning på 50 meter ovenfor og nedenfor slike anlegg. Fredningssoner i Kvina m/Litlåna er:

  • fiskerenne ved Stadion.
  • 50 m nedstrøms utløp av turbiner v/Trælandsfoss til 50 m ovenfor masseterskel ved inntak.
  • særlige oppgangshindre; 50 meter nedenfor Håfossen og Rafossen.

Fiskeforbudet gjelder hele elvestrekningen i Ramndalen

8. FISKE FRA BÅT
Det er tillatt å fiske fra båt med stang i følgende område:

  • fra elvemunning til Bunesgrunnen (Torvåna)
  • ved flere personer er det kun tillatt med to stenger pr. båt.
  • det er kun tillatt med ett agn pr. stang.

I alle andre områder gir fiskekortet ikke tillatelse til å fiske fra båt. Som båt regnes også gummibåt, kano, flytering etc..

 

9. BARNS FISKE
Barn under 16 år kan fiske vederlagsfritt innen de fastsatte fisketider, men med de samme redskapsbegrensinger som ellers gjelder for vassdraget.

 

10. ANDRE BESTEMMELSER
Lokalt forvaltningsorgan kan med umiddelbar virkning fastsette strengere regler enn forskriftene for fisketider, fiskeområder og redskaper dersom situasjonen skulle tilsi dette.

 

11. BRUDD PÅ REGLER
Brudd på kvoteregler fører til gebyr på kr 6.000,- sammen med utestengelse fra vassdraget i 3 år. Andre overtredelser av reglene ilegges gebyr med kr. 3.000,-. Alvorlige brudd  på lover og forskrifter vil bli anmeldt.

 

 

FISKEREGLER for KVINA m/LITLÅNA 2019.
Utgave: Fiskeregler 2019.pdf Rev.: 30.april 2019