Fiskeregler

KVINA ELVEIERLAG FELLESFORVALTNING – FISKEREGLER KVINA – 2020

1. GENERELT
Disse fiskeregler bygger på gjeldende forskrifter og gjelder for all utøvelse av fiske i lakseførende del av Kvina m/Litlåna. Alle som fisker plikter å sette seg inn i og holde seg orientert om de nasjonale og regionale regler som er gitt for laksefiske i vassdrag.

Fisketiden er fra 1.juni – 31.august. Minstemål for anadrom fisk i Kvina m/Litlåna er 40 cm.
Det gjøres oppmerksom på at det kan innføres strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen eller vær og temperaturforhold tilsier dette. Endringer blir varslet. Under utøvelse av fisket skal det praktiseres bevegelig fiske, dersom det er fiskere på motsatt bredd skal motfiske praktiseres og midtlinjeprinsippet gjelde som hovedregel. Der hvor elva er smal og midtlinjeprinsippet ikke kan brukes skal glidelåsprinsippet gjelde. Bruk sunn fornuft. Gå inn eller ut av fiskestrekningen på merkede plasser der dette er innført.

Bevegelig fiske: I elva skal det praktiseres bevegelig fiske, og på de steder som dette ikke lar seg gjennomføre i praksis, er det maks. ½ time pr. fiskeplass dersom det er andre fiskere i elva. Ved motfiske skal»midtlinjeprinsippet»,gjelde.

2. FISKERAVGIFT

Alle som har fylt 18 år skal ha betalt fiskeravgift til fiskefondet (statsfiskekortet). Kvittering for betalt fiskeravgift skal forevises ved kjøp av fiskekort og under fisket på forlangende av politi eller oppsynspersonell.

3. REDSKAPSBRUK

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang og håndsnøre. Som agn er det bare tillatt å bruke:

– mark, sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok. Fiske med reke er forbudt. Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Bruk av undervannsdrone er ikke tillatt.

Fiske med redskap som kan fylles med vann (søkke, dupp eller lignende) er forbudt.

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes (rykking av fisk).

Utstyr som har vært benyttet i annen elv enn Kvina skal være tørt, ellers må det gjennomføres desinfisering.

4. DØGNKVOTE/ÅRSKVOTE/FISKEREGULERING

Døgnkvoten blir definert som det totale antall anadrom fisk som kan avlives/utsettes hvert fiskedøgn.
Fiskedøgnet går fra kl 00.00 til kl. 24.00.
Årskvoten blir definert som det antall anadrom fisk som kan avlives/gjenutsettes i løpet av sesongen.

Døgnkvote: 2 laks og 2 sjøaure kan avlives. 2 laks og 2 sjøaure kan gjenutsettes. Når 2 laks er avlivet skal fiske opphøre.

Årskvote: 10 laks, kun 5 laks kan være over 5 kg (80cm) og 10 sjøaure kan avlives. 10 laks og 10 sjøaure kan gjenutsettes i løpet av sesongen. Når årskvote for laks er oppnådd, skal fisket for sesongen opphøre.
Kvotene er personlige.

 

Gjenutsetting av fisk skal ikke foregå når temperaturen er over 20 grader. Gjenutsatt fisk skal ikke løftes ut av vannet.

Oppdrettslaks inngår i kvoten til laks. Ved spesielle forhold som rømming etc. kan det gjøres endringer og dette vil bli annonsert.

5. FANGSTRAPPORT

Myndighetene har strammet inn fangstrapportering for å holde kontroll med fiskebestand.

Fangstrapport for laks skal leveres senest 1 døgn etter fangsttidspunkt.

Hvert fiskekort har sin unike kode som skal benyttes til rapportering av fangst.

Rapportering skjer på internett eller hos valdansvarlig. Rapporten skal inneholde hvilke delsone fangsten er tatt.

Hver fisker med sesongkort skal ta skjellprøver av halvparten av laksefangstene.

Ny regler fra myndighetene krever at det er obligatorisk for fiskere med sesongkort å rapportere hvor mange døgn det er fisket på sesongkortet. Uansett hvor kort tid du har fisket på en dag skal dette rapporteres som 1 fiskedøgn.

Manglende rapportering kan resultere i fiskeforbud for vedkommende.

6. FREDNINGSSONER

Det er ikke tillatt å fiske i fisketrapp/renne/utløp fra turbiner. Dette gjelder også en strekning på 50 meter ovenfor og nedenfor slike anlegg.

Fredningssoner i Kvina m/Litlåna er:

  • fiskerenne ved Stadion.

– 50 m nedstrøms utløp av turbiner v/Trælandsfoss til 50 m ovenfor masseterskel ved inntak.
– særlige oppgangshindre, 50 meter nedenfor Håfossen og Rafossen
Fiskeforbudet gjelder hele elvestrekningen i Ramndalen fra 50m nedstrøms turbinutløp ved Trælandsfos til masseterskel oppstrøms kanalinntak.

7. FISKE FRA BÅT

Det er tillatt å fiske fra båt med stang i følgende område:

  • fra elvemunning til Bunesgrunnen (Torvåna).
  • ved flere personer er det er kun tillatt med to stenger pr. båt.

Det er kun tillatt med ett agn pr. stang.

I alle andre områder gir fiskekortet ikke tillatelse til å fiske fra båt.

Som båt regnes også gummibåt, kano, flyte ring etc..

8. BARNS FISKE

Barn under 16 år kan fiske vederlagsfritt innen de fastsatte fisketider, men med de samme redskapsbegrensinger som ellers gjelder for vassdraget.

9. ANDRE BESTEMMELSER

Lokalt forvaltningsorgan kan med umiddelbar virkning fastsette strengere regler enn forskriftene for fisketider, fiskeområder og redskaper dersom situasjonen skulle tilsi dette.

  1. BRUDD PÅ REGLER

Brudd på kvoteregler fører til gebyr på kr 3.000 sammen med utestengelse fra vassdraget i 3 år.

Andre overtredelser av reglene ilegges gebyr inntil kr 3.000.

Alvorlige brudd på lover og forskrifter vil bli anmeldt.

FISKEREGLER for KVINA m/LITLÅNA 2020

Utgave: Fiskeregler 2020.docx Rev.: 9.mai 2020